Avtale om Prosjekt og Utvikling

Tjenesteavtale

Mellom Partene

Leverandør Kunde
Navn Abacus IT AS  
Org. Nr: 987 493 348 MVA
Telefon nr: 4000 1850
Adresse Brevikbråteveien 9

1555 Son

Avdelinger: Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stord, Sandnes, Tønsberg, Verdal

Merkantil kontaktperson    
Teknisk/Prosjekt Kontaktperson    
Faktura e-post Skriftlig til faktura@abacus-it.no
Support tlf/e-post 40001850 / support@abacus-it.no

Avtalen er inngått dato:

 

Avtalen faktureres fra dato:

 

Avtalens Hovedperiode: 01.01.19 – 31.12.19

Partene har inngått de(n) nedenfor nevnte tjenesteavtale(er) i den ovenfor angitte hovedperiode:

__ Visma Basic __ Visma Standard __ Visma Anbefalt (Std. utv.)
__ Visma Extended __ Visma «All Inclusive» __ Visma Byrå Support og service
__ Konsulenttjenester __ __
__ Abacus Bekreftelse __ Abacus Prosjekt __ Utviklingstjenester
__ Abacus Fix IT __ Abacus IT Nett __ Åpen Bok
__ Teknisk Klientdrift __ Teknisk Serverdrift __ Teknisk Backup
__ Abacus Nettsky __ Abacus Programvare __ Faste oppdrag

I tillegg til inkluderte tjenestebeskrivelser, mengde og priser angitt på de etterfølgende sider gjelder de relevante betingelsene og tjenestebeskrivelsene som finnes på våre web sider www.abacus-it.no/betingelser Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser endres løpende i takt med utviklingen og endringene er normalt presiseringer eller forbedringer i alles interesse. Siste versjon (som alltid er tilgjengelig på web sidene) gjelder.

Betingelsene er akseptert ved passivitet/konkludent adferd uavhengig av signatur når man bestiller tjenesten(e). (Aksepten gjentas ved betaling av tilsendte faktura på de underliggende tjenestene.)

 

  1. Abacus Bekreftelse – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer leveranser i tråd med vedlagte tilbud. I tillegg kommer alle aktuelle betingelser og tjenestebeskrivelser.

1.1.      Leveranser generelt

Leverandøren skal levere Kunden utstyr og tjenester i tråd med vedlagte spesifiserte tilbud. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden, eventuell prosjektleder og de(n) konsulenten som får tildelt oppdraget. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale og belastes ekstra.

1.2.      Timeanslag / Fastpris

Timer og dager belastes etter medgått tid. Anslag på timeforbruk er ikke fastpris. Timeanslag kan variere med 25% uten behov for nærmere redegjørelse overfor kunde. Ved avvik over 25% skal Leveransen stoppes frem til ny kostnadsramme er omforent. Ved fastpris avtaler leveres det spesifiserte til den fastsatte prisen. Endringer og tillegg belastes etter medgått tid uten ytterligere varsel.

1.3.      Timeanslag i denne ordrebekreftelsen.

Denne ordrebekreftelsen inneholder følgende timeanslag:

XX timer                 Oppgavebeskrivelse:              Fyll ut

1.4.      Fastpris i denne ordrebekreftelsen

Denne ordrebekreftelsen inneholder følgende fastpris leveranser

Fastpris kroner:

Fastpris leveranse: Beskriv presist hva som skal leveres. Eller henvist til et avsnitt i tilbudet.

Fastpris faktureres ved bestilling og beløp under 25 tusen forfaller etter normalt forfall. For beløp over 25 tusen faktureres med ordinært forfaller 30% ved bestilling, ytterligere 30% ved leveransestart og de siste 40% ved levering.

1.5.      Konsulenttjenester som kommer i tillegg

Følgende oppgaver er IKKE inkludert i timeanslagene eller fastprisen og belastes etter medgått tid i tråd med Avtale om konsulenttjenester.

Oppgaver som belastes etter medgått tid: Beskriv avgrensningen mot punkt 3.3 og 3.4

1.6.      Prosjektledelse

Prosjektledelse belastes som andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse, prosjektledelse er 20% av medgått tid.

Det er i denne ordrebekreftelsen avtalt (sett kryss) __ 20% Prosjektledelse av post 3.3 og 3.5 __ Ingen prosjektledelse fordi oppgaven er enkel og vesentlig mindre enn 50 timer

1.7.      Levert

Utstyr er levert når det har gått fra distributørens lager. Enten direkte til kunde eller til Abacus IT for klargjøring. Standard Programvare er levert når Kunden kan logge på. Spesialer er levert etter avtale eller absolutt senest når de tas i bruk. Konsulenttimer, kurs og opplæring er levert når de er utført.

1.8.      Mangler og behov for tillegg

Det er Kundens ansvar å beskrive skriftlig og presist eventuelle mangler eller behov for tillegg. Dette må gjøres senest 14 dager etter at Leveransen er Levert, ref. punkt 3.7 til både Kundens naturlige kontaktpunkt og til faktura@abacus-it.no

1.9.      Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegg og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

 

  1. Avtale om Prosjekt – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer all bruk av konsulenter og utstyr til prosjektet som ikke skriftlig er avtalt på annen måte.

2.1.      Prosjekttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden prosjekttjenester i tråd med spesifisert tilbud. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget. Kunder med Supportavtale eller timebank skal ha prioritet foran andre som ikke har fast avtale med Leverandøren. Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter Medgått Tid pr påbegynte ½ – time. Minste oppdragslengde for løpende avregnede timer er 1 time. Ved avtale om Timebank er minste oppdragslengde en ½ time. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale.

2.2.      Rabatt på prosjekttimer

Det gis rabatt på prosjekttimer ved kjøp av Timebank. Rabattsatsene er 20% for 100 timer, 15% for 50 timer og 10% for 10 timer.

2.3.      Timebank

Ved oppstart av avtalen faktureres kunde for et avtalt antall timer. Etter hvert som Leverandøren utfører oppdrag belastes Timebanken. Når Timebank saldoen er i ferd med å bli null eller negativ vil Kunden automatisk bli fakturert timer for å bringe Timebank saldoen til avtalt antall timer, eller forventet forbruk for kommende periode dersom dette er høyere.

Hver måned vil Kunden få avregning med spesifiserte timer som er trukket av Timebanken.

Konsulenttjenester som utføres for kunder med Timebank føres som Medgått Tid med minimum ½ times oppdragslengde og deretter med hver påbegynte ½ time. For overtidsarbeid belastes Timebanken med Medgått Tid multiplisert med en overtidsfaktor tilsvarende overtidssatser.

2.4.      Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert eller belastet Timebank i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid.

2.5.      Belastning

Prosjekttimer og dager belastes etter medgått tid. Alternativt til fastpris dersom dette er skriftlig avtalt. Anslag på timeforbruk er ikke fastpris. Timeanslag kan variere med 25% uten behov for nærmere redegjørelse overfor kunde. Ved avvik over 25% skal prosjektet stoppes frem til ny kostnadsramme er omforent. Når leveransen er tatt i bruk anses det som levert. Feilretting og endringer etter dette tidspunktet belastes alltid som ordinære konsulenttimer.

2.6.      Prosjektledelse

Prosjektledelse belastes som andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse, prosjektledelse er 20% av medgått tid om ikke annet er avtalt. Bruk av øvrige konsulenter for avklaringer eller spesifikasjoner belastes etter medgått tid.

2.7.      Ansvar

Utvikling etter kundens ønsker kan aldri sikres 100% mot feil. Leverandøren er kun ansvarlig overfor Kunden på den måten at Leverandøren plikter å stille ressurser til rådighet for feilretting. Feilretting belastes alltid etter medgått tid. For øvrig gjelder ansvars begrensninger i tråd med Statens Standardavtale for utvikling.

2.8.      Fastprisavtaler

Prosjekter priset på fastpris skal i vedlegg til avtalen alltid inneholde en tydelig spesifisering av hva som er inkludert i fastprisen. I tillegg skal det spesifiseres bruk av Visma konsulenter og bruk av prosjektledelse. Utstyr, timer og endringer som ikke er spesifisert inkludert kommer i tillegg og belastes etter medgått tid eller kostnad i tråd med Åpen Bok. Det skal holdes regelmessige møter med kunden for å avstemme fremdrift og avklare detaljer underveis i prosessen. Når resultatet er tatt i bruk anses det levert og endringer herunder feilretting etter dette tidspunktet belastes alltid etter medgått tid. Dersom faktisk forbruk av tid avviker mer enn 50% fra anslåtte timer har leverandøren rett til å reforhandle prisen. Kommer man ikke til enighet kan Leverandøren avslutte prosjektet.

2.9.      Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

 

 

  1. Avtale om Utviklingstjenester – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer all bruk av konsulenter til utvikling av programvare som ikke skriftlig er avtalt på annen måte.

3.1.      Utviklingstjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden utviklingstjenester på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget. Kunder med Supportavtale eller timebank skal ha prioritet foran andre som ikke har fast avtale med Leverandøren. Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter Medgått Tid pr påbegynte ½ – time. Minste oppdragslengde for løpende avregnede timer er 1 time. Ved avtale om Timebank er minste oppdragslengde en ½ time. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale.

3.2.      Rabatt på utviklingstimer

Det gis rabatt på utviklingstimer ved kjøp av Timebank. Rabattsatsene er 20% for 100 timer, 15% for 50 timer og 10% for 10 timer.

3.3.      Timebank

Ved oppstart av avtalen faktureres kunde for et avtalt antall timer. Etter hvert som Leverandøren utfører oppdrag belastes Timebanken. Når Timebank saldoen er i ferd med å bli null eller negativ vil Kunden automatisk bli fakturert timer for å bringe Timebank saldoen til avtalt antall timer, eller forventet forbruk for kommende periode dersom dette er høyere.

Hver måned vil Kunden få avregning med spesifiserte timer som er trukket av Timebanken.

Konsulenttjenester som utføres for kunder med Timebank føres som Medgått Tid med minimum ½ times oppdragslengde og deretter med hver påbegynte ½ time. For overtidsarbeid belastes Timebanken med Medgått Tid multiplisert med en overtidsfaktor tilsvarende overtidssatser.

3.4.      Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert eller belastet Timebank i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid.

3.5.      Belastning

Utviklingstimer belastes etter medgått tid. Alternativt til fastpris dersom dette er skriftlig avtalt. Anslag på timeforbruk er ikke fastpris. Timeanslag kan variere med 25% uten behov for nærmere redegjørelse overfor kunde. Ved avvik over 25% skal utviklingen stoppes frem til ny kostnadsramme er omforent. Når det utviklede programmet er tatt i bruk anses det som levert. Feilretting og endringer etter dette tidspunktet belastes alltid som ordinære utviklingstimer.

3.6.      Prosjektledelse

Prosjektledelse er normalen på alle utviklingsprosjekter og belastes som andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse, prosjektledelse er alltid 20% av medgått tid om ikke annet er skriftlig avtalt. Bruk av Visma konsulenter for avklaringer eller spesifikasjoner belastes etter medgått tid.

3.7.      Ansvar

Utvikling etter kundens ønsker kan aldri sikres 100% mot feil. Leverandøren er kun ansvarlig overfor Kunden på den måten at Leverandøren plikter å stille ressurser til rådighet for feilretting. Feilretting belastes alltid etter medgått tid. For øvrig gjelder ansvars begrensninger i tråd med Statens Standardavtale for utvikling.

3.8.      Fastprisavtaler

Utviklingsprosjekter priset på fastpris skal i vedlegg til avtalen alltid inneholde en tydelig spesifisering av hva som er inkludert i fastprisen. I tillegg skal det spesifiseres bruk av Visma konsulenter og bruk av prosjektledelse. Utvikling og endringer som ikke er spesifisert inkludert kommer i tillegg og belastes etter medgått tid. Det skal holdes regelmessige møter med kunden for å avstemme fremdrift og avklare detaljer underveis i prosessen. Når programmet er tatt i bruk anses det levert og endringer herunder feilretting etter dette tidspunktet belastes alltid etter medgått tid. Dersom faktisk forbruk av tid avviker mer enn 50% fra anslåtte timer har leverandøren rett til å reforhandle prisen. Kommer man ikke til enighet kan Leverandøren avslutte prosjektet.

3.9.      Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

 

 

  1. Avtale om Abacus Programvare – Bruks- og Lisensavtale

Bruks- og lisensavtalen regulerer bruk, leie, drift, støtte og av Abacus IT AS sin programvare levert kunden. Øvrige tjenester reguleres av tilhørende tjenestebeskrivelser.

4.1.      Lisens og Bruksrett generelt

Bruksrett leies utelukkende ut som abonnement – minimum 12 måneder for nye kunder. Det er ikke anledning til å benytte programmet på noen som helst måte uten å akseptere hele lisensavtalen. Bruksrett følger definerte personer. Kunden plikter å rapportere bruk (Tilgang) til Leverandøren. Leverandøren har rett til å kontrollere hvem som har tilgang.

4.2.      Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter eller utviklere regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

4.3.      Tilgjengelighet og levering (Leverandørens plikter)

Leverandøren forplikter seg til å videreutvikle programvaren og rette feil. Disse endringene skal distribueres på egnet vis til Kunden og med et intervall som er tilpasset Kundens bruk. Leverandøren tilstreber minst mulig feil i Programmet.

4.4.      Vederlag (Kundens plikter)

For leveranser som omfattes av denne avtale skal Kunden betale slikt vederlag som fremgår av Bilag 1 eller den til enhver tid gjeldende prisliste på www.abacus-it.no/betingelser Ved den årlige prisjusteringen kan Leverandøren justere prisen med inntil tolvmånedersendringen i SSB sin lønns-KPI. Dersom endringer i betingelser eller priser ensidig er utover dette har Kunden rett til å si opp avtalen i en 14 dagers periode fra Kunden ble orientert om prisendringen. Etter 14 dager uten tilbakemelding anses Kunden å ha akseptert de nye prisene.

4.5.      Rettigheter til programmet

Alle rettigheter til programmet tilhører Abacus IT AS og er beskyttet av internasjonale konvensjoner og norsk lov om opphavsrett.

4.6.      Force majeure

Leverandøren har ikke ansvar dersom avalen helt eller delvis hindres eller vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Avtalen bortfaller ikke ved slike forhold med mindre partene blir enige om det.

4.7.      Eksklusivitet

Leverandøren gir Kunden en begrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke programmet for det antall brukere eller enheter som har blitt avtalt.

4.8.      Juridiske forbehold

Til tross for omfattende kvalitetssikring, vil det være helt umulig å kunne sikre seg mot eventuelle feil som kan ha oppstått i et så omfattende produkt som Programvaren fra Abacus IT er. Leverandøren er kun ansvarlig overfor Kunden for Programmet på den måten at feil skal rettes til neste versjon gitt at ressursene til retting står i forhold til feilens ulemper. For øvrig skal Leverandøren søke å utvikle et mest mulig feilfritt og hensiktsmessig produkt. Kunden godtar at han ikke kan gjøre noe krav gjeldende for mulige feil i Programmet
På bakgrunn av ovenstående, må informasjon som kan forårsake skade ved feil eller ufullstendighet, kvalitetssikres av brukeren. I alle tilfeller forbeholder Leverandøren seg å maksimalt erstatte et års abonnementsavgift for skade oppstått som følge av feil i programmet eller tjenestene.

4.9.      Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

4.10.   Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

 

Vedlegg1: Priser og avtalt mengde.

Visma Support og service avtale

 

Tjeneste Enhet Pris Inkludert
Visma Basic Support og service CMRR verdi 10%
Visma Standard Support og service CMRR verdi 20%
Visma Anbefalt Support og service CMRR verdi 30%
Visma Extended Support og service CMRR verdi 40%
Visma “All Inclusive” Support og service CMRR verdi 75%
Visma Byrå Basic Support og service *CMRR verdi 10%
Visma Byrå Standard Support og service 1-2 brukere *CMRR verdi 50%
Visma Byrå Standard Support og service 3-10 brukere *CMRR verdi 30%
Visma Byrå Standard Support og service 11+ brukere *CMRR verdi 20%
HRM direkte med Visma Software – “Rabatt på avtalen” -50%
HRM Inkludert i avtalen

*CMRR => Current Monthly Recurring Revenue => Løpende kostnad som betales til Visma for selskapets brukere eller Byråets Interne brukere ved byrå.

Konsulenttjenester

Tjeneste Enhet Pris/rabatt Inkludert
Konsulent og utviklings timer Time 1.490,- x
Timebank 10 timer 10%
Timebank 25 timer 13%
Timebank 50 timer 15%
Timebank 100 timer 20%
Timebank fornyelse Fyll inn antall timer:
Prosjektledelse 20 % av prosjekttid 1.490,-
*Expressoppdrag Henvendelse 2.950,- x

*Prioritert oppgave kan avtales per telefon- arbeidet påbegynnes innen 1 time. Medgått tid faktureres i tillegg.

Abacus FIX IT

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Klientutstyr Bruker eller enhet/mnd. 99,-
Servere Server instans /mnd. 490,-
Etablering 1 mnd. leie x

Abacus IT Nett

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Trådløstpunkt (MR33) Stk/mnd 290,-
Brannmur for bedrift (MX64) Stk/mnd 540,-
Brannmur for hjemmekontor (ZF1) Stk/mnd 190,-
Switch 24 Porter (MS225-24P) Stk/mnd 740,-
Switch 8 Porter (MS220-8P) Stk/mnd 250,-
Etablering 1 mnd. leie x

Abacus Åpen bok

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Utstyr og std. programvare Ing. Faktura 15% DG
Ordregebyr Bestilling 100,-

Abacus Teknisk

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Teknisk Klientdrift Bruker eller enhet/mnd. 250,-
Teknisk Serverdrift Server instans /mnd. 950,-
Overvåkning av backup Server instans /mnd. 1.450,-
Etablering 1 mnd. leie x

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

Her kan du laste ned Avtale om Prosjekt og Utvikling i pdf.