Avtale om Tekniske tjenester

Tjenesteavtale

Mellom Partene

Leverandør Kunde
Navn Abacus IT AS  
Org. Nr: 987 493 348 MVA
Telefon nr: 4000 1850
Adresse Brevikbråteveien 9

1555 Son

Avdelinger: Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stord, Sandnes, Tønsberg, Verdal

Merkantil kontaktperson    
Teknisk/Prosjekt Kontaktperson    
Faktura e-post Skriftlig til faktura@abacus-it.no
Support tlf/e-post 40001850 / support@abacus-it.no

Avtalen er inngått dato:

 

Avtalen faktureres fra dato:

 

Avtalens Hovedperiode: 01.01.19 – 31.12.19

Partene har inngått de(n) nedenfor nevnte tjenesteavtale(er) i den ovenfor angitte hovedperiode:

__ Visma Basic __ Visma Standard __ Visma Anbefalt (Std. utv.)
__ Visma Extended __ Visma «All Inclusive» __ Visma Byrå Support og service
__ Konsulenttjenester __ __
__ Abacus Bekreftelse __ Abacus Prosjekt __ Utviklingstjenester
__ Abacus Fix IT __ Abacus IT Nett __ Åpen Bok
__ Teknisk Klientdrift __ Teknisk Serverdrift __ Teknisk Backup
__ Abacus Nettsky __ Abacus Programvare __ Faste oppdrag

I tillegg til inkluderte tjenestebeskrivelser, mengde og priser angitt på de etterfølgende sider gjelder de relevante betingelsene og tjenestebeskrivelsene som finnes på våre web sider www.abacus-it.no/betingelser Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser endres løpende i takt med utviklingen og endringene er normalt presiseringer eller forbedringer i alles interesse. Siste versjon (som alltid er tilgjengelig på web sidene) gjelder.

Betingelsene er akseptert ved passivitet/konkludent adferd uavhengig av signatur når man bestiller tjenesten(e). (Aksepten gjentas ved betaling av tilsendte faktura på de underliggende tjenestene.)

 1. Avtale om Konsulenttjenester – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer all bruk av konsulenter som ikke skriftlig er avtalt på annen måte.

1.1.       Konsulenttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden konsulenttjenester på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget. Kunder med Supportavtale eller timebank skal ha prioritet foran andre som ikke har fast avtale med Leverandøren. Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter Medgått Tid. Minste oppdragslengde for løpende avregnede timer er 1 time. Ved avtale om Timebank er minste oppdragslengde en ½ time. For øvrig avregnes det etter påbegynte ½ time. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale.

1.2.       Bruk av underleverandører

Leverandøren står fritt til å bruke underleverandør for utførelse av hele eller deler av enhver oppgave. Underleverandøren skal være skikket til oppgaven. Prisen skal ikke være urimelig om den avviker fra ordinære priser.

1.3.       Rabatt på konsulenttimer

Det gis rabatt på konsulenttimer ved kjøp av Timebank. Rabattsatsene er 20% for 100 timer, 15% for 50 timer og 10% for 10 timer.

1.4.       Timebank

Ved oppstart av avtalen faktureres kunde for et avtalt antall timer. Etter hvert som Leverandøren utfører oppdrag belastes Timebanken. Når Timebank saldoen er i ferd med å bli null eller negativ vil Kunden automatisk bli fakturert timer for å bringe Timebank saldoen til avtalt antall timer, eller forventet forbruk for kommende periode dersom dette er høyere.

Hver måned vil Kunden få avregning med spesifiserte timer som er trukket av Timebanken.

Konsulenttjenester som utføres for kunder med Timebank føres som Medgått Tid med minimum ½ times oppdragslengde og deretter med hver påbegynte ½ time. For overtidsarbeid belastes Timebanken med Medgått Tid multiplisert med en overtidsfaktor tilsvarende overtidssatser.

1.5.       Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert eller belastet Timebank i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid.

1.6.       Garantert responstid

Prioriterte Oppgaver skal påbegynnes senest innen 4 virkedager etter at melding om feil er bekreftet mottatt i Leverandørens supportsystem. Oppgaver som ikke regnes som prioriterte utføres etter nærmere avtale. Denne responstidsgarantien er inkludert i Avtalen uten ekstra kostnad.

Ekspressoppdrag

Kunden kan be om Ekspressbehandling av enhver Prioritert Oppgave. Ekspressbehandling kan kun avtales pr. telefon ved å kontakte Leverandøren. Ved ekspressbehandling av oppdraget skal arbeidet påbegynnes senest innen en time etter at melding om feil er bekreftet mottatt av Leverandøren.

Feilsøking vil normalt påbegynnes med telefonisk diagnose og og/eller fjernstyring av Kundens systemer dersom mulig. Tidsfristen for ekspressbehandling regnes som oppfylt når telefonisk diagnose og eller diagnose gjennom fjernstyring er påbegynt. Etter at saken er påbegynt skal arbeidet fortsette uten unødig opphold innenfor Normal Arbeidstid. Ved behov for overtidsarbeid avtales dette nærmere.

Når Leverandøren enten ikke har tilgang til Kundens system via fjernstyring, eller problemet ikke er mulig eller tilrådelig å løse via fjernstyring, skal Leverandøren rykke ut til Kunden så raskt som mulig, dog ikke med kortere oppmøtefrist enn en time pluss reisetid fra utrykningsbehovet er konstatert.

For garantert oppstart av et oppdrag samme dag må normalt Ekspressbehandling være innmeldt før kl 15:00. Ved innmelding etter kl 15:00 skal Leverandøren såfremt mulig forsøke å iverksette telefonisk diagnose og tiltak ved fjernstyring samme dag men forbeholder seg retten til å iverksette ved neste virkedag kl 08:00.

Ved Ekspressbehandling blir kunden belastet for medgått tid pluss gjeldende Ekspressgebyr.

1.7.       Prosjektledelse

Prosjektledelse belastes som 20 % andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 20 timer krever normalt prosjektledelse, prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse.

1.8.       Aksept, endring og fakturering

Enhver bestilling av konsulenttimer er samtidig aksept av både generelle betingelser og Avtale om konsulenttjenester i sin helhet. Dette gjelder enten bestillingen er muntlig, skriftlig eller indirekte. Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

 

 1. Avtale om tjenesten Abacus Fix IT – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer tjenesten Abacus Fix IT, herunder støtte og support fra vårt Kundesenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av Avtale om Konsulenttjenester – Tjenestebeskrivelse

2.1.       Abacus Fix IT

Leverandøren skal levere Kunden en sikkerhetstjeneste og i praksis; sikkerhetsprogramvare, overvåkning, rapportering, sikkerhetskontroll og oppgradering (patching) av inkludert utstyr som klientutstyr og virtuelle eller fysiske servere samt tilhørende support på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten.

2.2.       Patching

Tjenesten bruker IBM Big FIX i bunnen, som følger opp og patcher alt inkludert utstyr i tråd med gjeldene rutiner. Utstyr som ikke lar seg patche rapporteres og følges opp på regelmessig basis.

2.3.       Rapportering

Leverandøren følger kontinuerlig opp rapportering for eget bruk (tjenesteleveransens bruk) kunden kan få rapporter på forespørsel og etter behov. F.eks. lisensrapporter eller rapporter over alder og garantistatus på utsyr

2.4.       Sikkerhetsprogramvare

Tjenesten inkluderer sikkerhetsprogramvare til bruk på inkludert utstyr. Leverandøren følger opp oppgraderinger og patching av sikkerhetsprogramvaren.

2.5.       Andre muligheter

Kunden kan på forespørsel bruke tjenesten til utrulling av programvare eller endringer av oppsett på alt inkludert utsyr. Slik spesialtilpasning belastes som konsulenttimer etter medgått tid. Kundens ekstra bruk av tjenesteplattformen belastes IKKE.

2.6.       Supporttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden Support på tjenesten og tilhørende problemstillinger, på løpende basis. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver, som utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 4000 1850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid. Se også øvrige tjenestebeskrivelser for tilknyttede tjenester.

2.7.       Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til selvhjelp/bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med avtale om Konsulenttjenester.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp til selvhjelp og i feilsituasjoner
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Avklaring av problemstillinger som måtte oppstå
 • Patching og Oppgradering av programvare
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde
 • Bistand i tråd med punktene over inntil 20 minutter

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare
 • Oppsett av utstyr eller programvare som ikke har virket tidligere
 • Opplæring av Kundens ansatte eller utføring av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Bistand utover 20 minutter
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

2.8.       Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjon benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering. Det er alltid angitt i Bilag 1. hvilket utstyr som er omfattet av avtalen på signeringstidspunktet.

2.9.       Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

 

 1. Avtale om Abacus IT Nett – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer tjenesten Abacus IT Nett, herunder støtte og support fra vårt Kundesenter. Øvrige konsulenttjenester og utstyr reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester og åpen bok

3.1.      Abacus IT Nett

Leverandøren skal levere Kunden nettverk som en tjeneste på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Tjeneste inkluderer supporthenvendelser på inntil 20 minutter. Det presiseres at det primære med tjenesten er HW, lisenser, overvårkning, patching og drift av nettverket.

3.2.      Supporttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden Support på det leverte nettverket. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet.

3.3.      Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid. Se øvrige tjenestebeskrivelser knyttet til teknisk supportavtale og konsulenttjenester

3.4.      Patching

Tjenesten bruker Cisco Meraki i bunnen som følger opp og patcher alt inkludert utstyr i tråd med gjeldene rutiner. Utstyr som ikke fungerer etter hensikten byttes.

3.5.      Perioder, etablering og oppsigelse.

Ved bestilling sender Leverandøren ferdig konfigurert utstyr i posten til kunden. Kunden bærer selv ansvar for fysisk montering (Som kan gjøres av kunden selv eller en elektriker) Tjenesten løper fra utstyret er sendt i posten. Det belastes 1 månedsleie i etablering. Tjenesten løper til og med den måneden utstyret er returnert leverandøren.

3.6.      Inkludert i tjenesten

Inkludert i tjenesten er HW, lisenser, første gangs konfigurasjon, drift og overvåkning. I tråd med gjeldende rutiner

3.7.      Andre muligheter

Kunden kan på forespørsel bruke tjenesten til å dekke spesielle behov. Slik bistand belastes etter medgått tid.

3.8.      Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med avtale.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp i feilsituasjoner
 • Avklaring av problemstillinger som måtte oppstå
 • Patching og Oppgradering av nettverket
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Opplæring av Kundens ansatte eller utføring av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Arbeid med utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

3.9.      Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjon benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering. Det er alltid angitt i Bilag 1. hvilket utstyr som er omfattet av avtalen.

3.10.   Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

 1. Avtale om Teknisk klientdrift – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra vårt Tekniske supportsenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

4.1.       Klientdrift generelt

Leverandøren skal drifte Kundens Klienter og drive Teknisk Support på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. I bunnen av tjenesten ligger Abacus Fix IT

4.2.       Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

4.3.       Tilgjengelighet

Vårt supportsenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid.

4.4.       Rekkefølge

Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn. Hastesaker bør ringes inn da man i tillegg til henvendelsen også kan gi informasjon om viktighet og avklare upresisheter i saken slik at unødvendige forsinkelser unngås.

4.5.       Behandlingstid

Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående. Alle supporthenvendelser er påbegynt senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides det kontinuerlig med til den er avsluttet. Løsningstiden er i en rekke tilfeller avhengig av både Kunden og Tredjeparter og kan derfor ikke garanteres.

4.6.       Avslutning av saker

Når supportsenteret skriftlig har bedt Kunden om bekreftelse på at saken er løst, lukkes saken etter 2 dager ved manglende svar. Viser det seg at saken ikke er løst må Kunden melde inn saken på nytt.

4.7.       Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp til bruk av Microsoft OS, Office samt øvrige programmer som er omfattet av avtalen
 • Hjelp i feilsituasjoner og avklaring av problemstillinger som måtte oppstå.
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Patching og Oppgradering av programvare
 • Abacus Fix IT iht til egen Tjenestebeskrivelse
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare
 • Oppsett av utstyr eller programvare som ikke har virket tidligere
 • Opplæring av Kundens ansatte
 • Utførelse av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

4.8.       Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

4.9.       Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

 

 1. Avtale om Teknisk Serverdrift – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra vårt Tekniske supportsenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

5.1.       Serverdrift generelt

Leverandøren skal drifte Kundens Servere og drive Teknisk Support på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. I bunnen av tjenesten ligger Abacus Fix IT

5.2.       Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

5.3.       Tilgjengelighet

Vårt supportsenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid.

5.4.       Rekkefølge

Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn. Hastesaker bør ringes inn da man i tillegg til henvendelsen også kan gi informasjon om viktighet og avklare upresisheter i saken slik at unødvendige forsinkelser unngås.

5.5.       Behandlingstid

Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående. Alle supporthenvendelser er påbegynt senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides det kontinuerlig med til den er avsluttet. Løsningstiden er i en rekke tilfeller avhengig av både Kunden og Tredjeparter og kan derfor ikke garanteres.

5.6.       Avslutning av saker

Når supportsenteret skriftlig har bedt Kunden om bekreftelse på at saken er løst, lukkes saken etter 2 dager ved manglende svar. Viser det seg at saken ikke er løst må Kunden melde inn saken på nytt.

5.7.       Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp i feilsituasjoner og avklaring av problemstillinger som måtte oppstå.
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Patching og Oppgradering av programvare
 • Abacus Fix IT iht til egen Tjenestebeskrivelse
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare
 • Oppsett av utstyr eller programvare som ikke har virket tidligere
 • Opplæring av Kundens ansatte
 • Utførelse av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

5.8.       Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

5.9.       Overvåkning av tjenester

Tjenesten inkluderer overvåkning av inntil 10 tester og kan utvides med 10 og 10 nye tester som opsjon. Tjenester som overvåkes varsles automatisk på mail. Overvåkning av backup kan avtales som opsjon. Se egen Tjenestebeskrivelse

5.10.    Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

 1. Avtale om Overvåkning av Backup/Backup i skyen – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra vårt Tekniske supportsenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

6.1.      Overvåkning av backup generelt

Leverandøren skal overvåke Kundens backup på regelmessig basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet.

6.2.      Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

6.3.      Tilgjengelighet

Vårt support- og teknisksenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid. Tjenestene er normalt tilgjengelig 24/7/365

6.4.      Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Tjenesten inkluderer løpende maskinell kontroll av backuplogger med tilhørende manuell etterkontroll ved behov eller som stikkprøver. Viser den manuelle etterkontrollen at det er behov for å endre/justere backuprutinene eller backupjobben blir dette automatisk et konsulentoppdrag.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Svar på spørsmål i feilsituasjoner og avklaring av problemstillinger som måtte oppstå.
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare
 • Oppsett av utstyr eller programvare som ikke har virket tidligere
 • Opplæring av Kundens ansatte
 • Utførelse av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

6.5.      Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

6.6.      Backup i Skyen

Dersom Kunden har Backup som en tjeneste levert via Abacus IT AS. Gjelder alltid underleverandørens betingelser i sin helhet.

6.7.      Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

Vedlegg1: Priser og avtalt mengde.

Visma Support og service avtale

 

Tjeneste Enhet Pris Inkludert
Visma Basic Support og service CMRR verdi 10%
Visma Standard Support og service CMRR verdi 20%
Visma Anbefalt Support og service CMRR verdi 30%
Visma Extended Support og service CMRR verdi 40%
Visma “All Inclusive” Support og service CMRR verdi 75%
Visma Byrå Basic Support og service *CMRR verdi 10%
Visma Byrå Standard Support og service 1-2 brukere *CMRR verdi 50%
Visma Byrå Standard Support og service 3-10 brukere *CMRR verdi 30%
Visma Byrå Standard Support og service 11+ brukere *CMRR verdi 20%
HRM direkte med Visma Software – “Rabatt på avtalen” -50%
HRM Inkludert i avtalen

*CMRR => Current Monthly Recurring Revenue => Løpende kostnad som betales til Visma for selskapets brukere eller Byråets Interne brukere ved byrå.

Konsulenttjenester

Tjeneste Enhet Pris/rabatt Inkludert
Konsulent og utviklings timer Time 1.490,- x
Timebank 10 timer 10%
Timebank 25 timer 13%
Timebank 50 timer 15%
Timebank 100 timer 20%
Timebank fornyelse Fyll inn antall timer:
Prosjektledelse 20 % av prosjekttid 1.490,-
*Expressoppdrag Henvendelse 2.950,- x

*Prioritert oppgave kan avtales per telefon- arbeidet påbegynnes innen 1 time. Medgått tid faktureres i tillegg.

Abacus FIX IT

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Klientutstyr Bruker eller enhet/mnd. 99,-
Servere Server instans /mnd. 490,-
Etablering 1 mnd. leie x

Abacus IT Nett

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Trådløstpunkt (MR33) Stk/mnd 290,-
Brannmur for bedrift (MX64) Stk/mnd 540,-
Brannmur for hjemmekontor (ZF1) Stk/mnd 190,-
Switch 24 Porter (MS225-24P) Stk/mnd 740,-
Switch 8 Porter (MS220-8P) Stk/mnd 250,-
Etablering 1 mnd. leie x

Abacus Åpen bok

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Utstyr og std. programvare Ing. Faktura 15% DG
Ordregebyr Bestilling 100,-

Abacus Teknisk

 

Tjeneste Enhet Pris Antall Inkludert
Teknisk Klientdrift Bruker eller enhet/mnd. 250,-
Teknisk Serverdrift Server instans /mnd. 950,-
Overvåkning av backup Server instans /mnd. 1.450,-
Etablering 1 mnd. leie x

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

Her kan du laste ned Avtale om Tekniske tjenester i pdf.